projekty

Informacja o projektach realizowanych w szkole

Projekt pt. “ Nauka to moja pasja” 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Projekt jest realizowany w oparciu o umowę zawartą w dniu 29.05.2019 r. z Zarządem Województwa Dolnośląskiego nr UDA-RPSL.11.01.04-24-05AA/18-00

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych. W projekcie zaplanowano zajęcia realizowane metoda eksperymentu z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. Jako element uzupełniający zaplanowano spotkania z ludźmi ze środowiska naukowego oraz uczestnictwo w warsztatach. W projekcie zostały doposażone pracownie matematyczno -przyrodnicze. Ponadto celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych u 90% ucz. objętych projektem tj. 80 ucz.(42dz,38ch) oraz podniesienie kompetencji 100% nauczycieli objętych projektem tj. 10 n-li (8K,1 M) z Niepublicznej Szkole Podstawowej Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie i Koszarawie Bystrej w terminie do 30.06.2021 r. Grupę docelową stanowi 88 uczniów (46dz,42ch) i 10 n-li (8K,2M). W projekcie zaplanowano zajęcia realizowane metoda eksperymentu z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. Jako element uzupełniający zaplanowano spotkania z ludźmi ze środowiska naukowego uczestnictwo w warsztatach. W projekcie zostaną doposażone pracownie matematyczno-przyrodnicze w obydwu szkołach oraz zakupione narzędzia TIK. Dzięki realizacji projektu 80 (dz, ch) rozwinie swoje kompetencje kluczowe 10 n-li (8K2M) podniesie swoje kompetencje. 

Termin realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2021r.
Koordynator projektu: Beata Łukasiewicz – Czul 
Kontakt: beata.lukasiewicz@szkolamontessori.com.pl

Projekt Erasmus plus  pt: ”Dzieci w lesie – profilaktyka zaburzeń deficytu przyrody”

Projekt pt. „Dzieci w lesie – profilaktyka zaburzeń deficytu przyrody” realizowany jest przez dwie szkoły: Niepubliczną Szkolę Podstawową Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłekowie (Polska)i Preilu Briva skola (Łotwa) przez okres 14 miesięcy. 

Główne cele projektu:
1)dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nieformalnej edukacji w Montessori, “edukacji leśnej” inspirowanej leśnymi przedszkolami, kształtowania umiejętności społecznych (pięć zasad Ashoką), tutoringu, TRIZ, Waldorf, sposoby współpracy z rodzicami oraz partnerstwo z lokalną społecznością;
2)nowoczesne profesjonalne zaangażowanie w poszukiwaniu dobrych praktyk i nowych metod, znalezienie sposobu łączenia metod pracy w celu uzyskania komplementarności zgodnie z indywidualnymi potrzebami środowiska społecznej edukacji;
3)podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników w zakresie wykorzystania edukacji leśnej w przedszkolach i klasach na wyższych poziomach kształcenia oraz łączenia narzędzi i metod edukacyjnych;
4)rozwinięcie autorskich programów nauczania w dziedzinach matematyczno – przyrodniczych, językowych i rozwoju emocjonalnym z uwzględnieniem metod edukacji leśnej i terenowej na skalę europejską;
5)podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie języków obcych;
6)wymiana wiedzy na temat stworzenia optymalnego otoczenia, które pozwoli lepiej rozwijać u dzieci i młodzieży nie tylko wiedzę ale także umiejętności społeczne tj. praca w grupie, kreatywność, otwartość na zmiany, empatia, przywództwo i uważność;
7)promocja zdrowego stylu życia – profilaktyka zaburzeń deficytu przyrody; 
8)nawiązanie kontaktów i współpracy stałej ze szkołą na Łotwie;
9)przygotowania szkoły jako miejsca i zespołu do szkoleń krajowych i międzynarodowych w zakresie edukacji terenowej;

Główne działania to:
1)opracowanie nowoczesnych metod pracy poprzez sposób łączenia i adaptacji istniejących metod w celu uzyskania komplementarności zgodnie z indywidualnymi potrzebami środowiska społecznej edukacji oraz wdrażanie innowacyjnych dobrych praktyk i doświadczeń, metodyk i podejść edukacyjnych
2)Wymiana doświadczeń, prowadzenie działań i warsztatów dotyczących partnerskiego uczenia się w zakresie leśnej edukacji
3)Prowadzenie wspólnych badań i analiz
4)opracowanie, dostosowanie się do wspólnych potrzeb

Cele te osiągniemy dzięki działaniom realizowanym w trakcie projektu: udział 10 pedagogów naszej szkoły i 10 szkoły partnerskiej w trakcie tygodniowych wizyt w organizacjach partnerskiej.

Termin realizacji: 01.10.2019r. – 31.10.2020r. 
Koordynator projektu: Beata Łukasiewicz – Czul 
Kontakt: beata.lukasiewicz@szkolamontessori.com.pl

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram